bank waluty

Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny odpowiada za emisję euro i politykę pieniężną krajów, w którym występuje ta waluta, ochronę jego siły nabywczej i utrzymaniem stabilności cen w strefie euro. Innymi słowy, jest to po prostu bank centralny euro.

Powstał w 1998 roku. Siedzibę ma we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Obecnie funkcję prezesa pełni Christine Lagarde.

Europejski Bank Centralny jest niezależny w zakresie prowadzonej przez siebie polityki pieniężnej na czterech płaszczyznach: politycznej, personalnej, finansowej i funkcjonalnej.

Do najważniejszych zadań EBC należą:

  • • Ustalanie stóp procentowych dla pożyczek udzielanych bankom komercyjnym w krajach strefy euro.
  • • Zarządzanie rezerwami walutowymi strefy euro oraz sprzedaż lub zakup walut, tak, by utrzymać równowagę kursów wymiany.
  • • Pomaganie organom krajowym w sprawowaniu odpowiedniego nadzoru nad rynkami i instytucjami finansowymi oraz w zapewnianie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych.
  • • Zapewnianie bezpieczeństwa europejskiego systemu bankowego.
  • • Wydawanie zezwoleń na emisję banknotów euro dla krajów strefy euro.
  • • Monitorowanie trendów cenowych i szacowanie związanego z nim ryzyka dla stabilności cen.

EBC posiada trzy organy decyzyjne: Radę Prezesów, Zarząd oraz Radę Ogólną.

Rada Prezesów jest naczelnym organem decyzyjnym. W jej skład wchodzi 25 członków, z czego 6 jest członkami Zarządu EBC, a 19 to prezesi banków centralnych krajów UE, które przyjęły euro. Członkowie Zarządu są wybierani na 8-letnią kadencję. Spotykają się co najmniej 10 razy w roku. Obowiązkami Rady jest uchwalanie wytycznych i podejmowanie decyzji niezbędnych do wykonywania zadań powierzonych Eurosystemowi oraz ustalanie polityki pieniężnej strefy euro i podejmowanie decyzji w sprawach polityki pieniężnej, stóp procentowych oraz wielkości rezerw.

Zarząd składa się 6 członków: prezesa, wiceprezesa oraz 4 innych osób mianowanych na 8 letnią kadencję przez szefów państw strefy euro. Jest organem wykonawczym, zajmuje się administrowaniem i organizacją pracy EBC, nadzoruje bieżące zarządzanie . Realizuje politykę pieniężną strefy euro.

Rada Ogólna skupia w sobie prezesa i wiceprezesa EBC oraz 28 prezesów banków centralnych państw członkowskich UE. Organ ten bierze udział w działaniach doradczych, zbiera statystyki, sporządza raporty roczne, ustala warunki zatrudnienia personelu. Przygotowuje także dane niezbędne do nieodwołalnego ustalenia kursów walut państw członkowskich objętych derogacją wobec euro. Ustala zasady normalizacji procedur rachunkowych i sprawozdawczych stosowanych przez krajowe banki centralne państw UE.