funt szterling

Rada Polityki Pieniężnej

Polityka pieniężna jest jedną z najważniejszych odgałęzi gospodarki danych krajów. Ma na celu zapewnienie stabilności cen, czyli niskiej inflacji. Najczęściej odpowiada za nią bank centralny lub inna instytucja rządowa upoważniona do realizacji tej funkcji. W Polsce jest to Rada Polityki Pieniężnej.

Najprościej rzecz ujmując RPP to organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Została utworzona 17 lutego 1998 r. na mocy Konstytucji uchwalonej 2 kwietnia 1997 roku.

Zgodnie z art. 12 Ustawy o NBP, Rada Polityki Pieniężnej:

  • • ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej,
  • • składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego,
  • • ustala wysokość stóp procentowych NBP,
  • • ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków,
  • • określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych,
  • • zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP,
  • • przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP,
  • • ustala zasady operacji otwartego rynku.

Przewodniczącym RPP jest prezes Narodowego Banku Polskiego. W skład wchodzi dziewięciu członków. Powoływani są (po trzech) przez Prezydenta, Sejm i Senat. Kadencja trwa 6 lat. Można ją pełnić tylko raz.

Rada zbiera się przynajmniej raz na miesiąc. Każda decyzja musi być poddana głosowaniu, w którym decyduje większość. Jeśli głosy rozłożą się równomiernie, to decyzję końcową podejmuje przewodniczący RPP. Członek RPP otrzymuje wynagrodzenie równe wynagrodzeniu wiceprezesa NBP.

Obecnie mamy IV kadencję (trwającą do 2022 roku). Przewodniczącym jest Prezes NBP –Adam Glapiński. Członkami Rady są: Grażyna Ancyparowicz, Eugeniusz Gatnar, Łukasz Hardt, Cezary Kochalski, Jerzy Kropiwnicki, Eryk Łon, Rafał Sura, Kamil Zubelewicz, Jerzy Żyżyński.

Żaden członek RPP nie może zajmować żadnego innego publicznego stanowiska ani podejmować działalności zarobkowej (mówi o tym ustawa o NBP z dnia 28 sierpnia 1998). Za zgodą reszty, mogą jedynie podejmować pracę naukową lub dydaktyczną.